Medlemskab af DMK


Hvem kan være medlem af DMK?

 § 11 Medlemskab:

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der fremsætter begæring herom.

Stk. 2. Udelukket fra optagelse er bl.a. personer, der

a. er medlem af en af DKK ikke anerkendt kynologisk forening

b. med videresalg for øje opkøber hunde

c. opdrætter og/eller sælger hunde, der ikke er stambogsført i DKK

d. modarbejder DKK’s eller en af denne anerkendt specialklubs interesser.

Stk. 3. Stridsspørgsmål vedrørende medlemsoptagelse træffes af DKK’s bestyrelse. Viser det sig efter medlemsoptagelsen, at betingelserne i stk. 2 ikke var opfyldt på optagelsestidspunktet, kan bestyrelsen annullere medlemskabet."

For medlemskab af klubben kontakt venligst:

 

Kasserer

Malene Sørensen
Nobisvej 25
3460 Birkerød
Tlf.: +45 20 96 30 35
E-mail: [email protected]


Medlemskab pr. år: 300,- kr.
Husstandsmedlem pr. år: 100,- kr.
Opdrætter liste pr. år: 100.- kr. (Kun kenneler som er godkendt hos DKK./FCI).
Hvalpeliste 100.- kr. (Kun kenneler som er godkendt hos DKK./FCI).
Danske bank: Reg. nr. 1551 kontonr. 0048623


Som medlem får du jævnligt tilsendt nyhedsmails/breve.
Du kan komme med på vores udstillinger, mentalbeskrivelser, træf, og andre arrangementer i Molosser klubben, og du har 24 timers hotline til alle racerepræsentanterne, og bestyrelsen ved evt. spørgsmål.


Bestyrelsens sammensætning


Formand
Marianne Drud Nielsen
Birkerød Kongevej 189
3460 Birkerød
Tlf.: +45 45 82 16 45
E-mail:
[email protected]

Næstformand

Rikke Andersen

Sybillesvej 11, Korinth 

5600 Faaborg

Tlf.: +45 62 61 75 18

E-mail: [email protected]

 

Kasserer

Malene Sørensen

Nobisvej 25
3460 Birkerød
Tlf.: +45 20 96 30 35
E-mail:
[email protected]

Sekretær
Carsten Andersen
Sybillesvej 11 
Korinth
5600 Faaborg
Tlf.: +45 62 61 75 18 
E-mail: [email protected]
.dk

 

Bestyrelsemedlem
Jens Snorr
Birkerød Kongevej 189
3460 Birkerød
Tlf.: +45 45821645

E-mail: [email protected]
 


Dansk Molosser klub´s Love

Navn og hjemsted

 

§ 1. Klubbens navn er Dansk Molosser Klub. Klubben er stiftet den 1. januar 1993.

 

Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

 

Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub.

 

Organisation

 

§ 2. Klubben er opbygget med:

 

Urafstemning  § 18.

Generalforsamling §§ 11-14.

Bestyrelse  §§ 7-9.

Medlemmer   § 5.

 

Klubbens formål

 

§ 3. Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til de racer, som klubben repræsenterer, og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racernes kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

 

Avlsarbejde

 

§ 4. Dansk Molosser Klub er DKKs sagkundskab indenfor avlsarbejdet vedrørende de racer, som klubben repræsenterer.

 

Stk. 2. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens racer.

 

Stk. 3. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKKs sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

 

Medlemskab

 

Indmeldelse:

 

§ 5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i

 

DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingent frie.

 

Stk. 2. DKKs formand og direktør er kontingent frie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder fra DKKs bestyrelse.

 

Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

 

Ophør:

 

Stk. 4. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den 31. december.

 

Kontingent

 

§ 6. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.

 

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 10. februar. Efter denne dato slettes medlemmer i kontingentrestance uden varsel som medlem

Bestyrelsen er kontingent frie

Stk. 3. For hvert ekstra husstandsmedlem med samme bopæl betales 1/3 kontingent, oprundet til 10.

 

Stk. 4. Ved indmeldelse i klubben imellem den 1. august og 31. oktober betales 1/2 kontingent, oprundet til 10, og medlemskabet er gældende for resterende del af det indeværende kalenderår.

 

Stk. 5. Ved indmeldelse i klubben imellem

1. november og 31. december betales fuldt kontingent og medlemskabet er gældende for resterende del af indeværende kalenderår samt det først følgende kalenderår.

Stk. 6. Opdrættere, der er medlem af DMK, kan indmelde hvalpekøbere ved at betale halvt kontingent. Indmeldelsen skal ske inden hvalpen er 9 måneder gammel.

 

Bestyrelsens sammensætning

 

§ 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK og i DKK være registreret ejer af en af klubbens racer.

 

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk.3,

og § 6, stk.2, der er fyldt 18 år.

 

Valg til bestyrelsen

 

§ 8. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

 

Stk. 2. I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, Kassereren og 2 medlemmer, og i lige år

Formand og sekretær til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 3. Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. 1. og 2. suppleant vælges af de på generalforsamlingen tilstedeværende, blandt de interesserede

Stk. 4. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.

Stk. 5. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv, med 2 menige bestyrelsesmedlemmer indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres i forbindelse med udsendelse af stemmesedler.

 

Stk. 7. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, senest 10 dage før generalforsamlingen, og de kan afleveres personligt ved generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være sekretæren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 8. Stemmesedlerne åbnes og optælles af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.

 

Bestyrelsens arbejde

 

§ 9. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

 

Stk. 2. Bestyrelsen  fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

 

Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. De 2 bestyrelsesmedlemmer må ikke være fra samme husstand.

 

Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

 

Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referat underskrives af deltagerne og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde.

 

Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende indenfor klubbens arbejdsområde.

 

Stk. 9. Bestyrelsen forpligtes til at videresende, til DKKs sundhedsudvalg, specielle regler for avlsarbejde, der er fastsat ved skriftlig afstemning blandt racens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 10. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.

 

Stk. 11. Klubbens repræsentanter til DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

 

Regnskab

 

§ 10. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 

Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 15. februar.

 

Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling:

§ 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april. Bestyrelsen tilsigter, at generalforsamlingen afholdes hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens

 

formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. § 8, stk. 6.

 

Stk. 5. Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne:

Det reviderede regnskab

Stemmesedler

Evt. forslag til generalforsamlingen

Formandens beretning

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 

§ 12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af mindst 2 stemmetællere

Godkendelse af formandens beretning

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag

Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter

Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Eventuelt

 

Afstemning på generalforsamling:

 

§ 13. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 2 samt §§ 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2. Lovændringer vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer, efter at forslaget har været til urafstemning, idet dog blanke stemmer ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Ekstraordinær generalforsamling

 

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

 

Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

 

Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

 

Disciplinærsager

 

§ 15. Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

 

Disciplinære foranstaltninger

 

§ 16. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

Tildeling af misbilligelse eller advarsel

Frakendelse af kennelmærke

Frakendelse af tillidshverv

Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver

Udelukkelse fra adgang til stambogsføring

Eksklusion

Nedlæggelse af avlsforbud

 

Stk. 2. Dansk Molosser Klubs bestyrelse kan bringe punkt a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKKs disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKKs love om disciplinære foranstaltninger.

 

Midlertidige disciplinære foranstaltninger

 

§ 17. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love § 26.

Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger, dog højst i 6 måneder.

 

Urafstemning

 

§ 18. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

 

Stk. 2. Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen, jf. dog § 8, stk.7.

 

Stk. 3. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.

 

Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanterne for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

 

Opløsning af klubben

 

§ 19. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

 

Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

 

Ikrafttræden

 

§ 20. Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 1. marts 2008 og vedtaget ved urafstemning den 1. marts 2008.

 

Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 14. april 2008.